Genel Sözleşme ve Koşullar

Genel

mageba’nın burada belirtilen Koşul ve Şartlarının (buradan sonra “K&Ş” olarak anılacaktır) siparişin teyit edildiği gün geçerli olan en son versiyonu mageba sa, İsviçre (buradan sonra “mageba” olarak anılacaktır) tarafından tedarik edilecek olan tüm mal ve hizmetler için geçerli olacaktır. İşbu K&Ş, mageba’nın ve mal ve hizmet tedarikçi sıfatıyla müşterileri (buradan sonra “müşteri” olarak anılacaktır) ile düzenleyeceği her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. İşbu K&Ş geçmişte imzalanan sözleşme ve anlaşmalar için geçerli olmayacaktır ve mageba işbu K&Ş’da istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır. K&Ş’nin geçerli olan en güncel versiyonunun mageba’nın web sitesinden indirilebilirsiniz (http://www.mageba.ch/).
İşbu K&Ş’a aykırı herhangi bir uygulama veya adımda bulunmak için önceden yazılı izin alınması gerekmektedir. K&Ş’ın taraflar arasında düzenlenmiş herhangi bir yazılı anlaşmayla çelişmesi durumunda, anlaşma hükümleri geçerli sayılacaktır. Müşterinin uygulamaya koyduğu diğer koşul ve şartlar işbu belge uyarınca hariç tutulmaktadır. İşbu K&Ş’daki hükümlerden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz hale gelmesi durumunda, K&Ş’ın geri kalan kısımları veya geri kalan hükümlerin geçerliliği bu gibi bir durumdan etkilenmeyecek ve geçerli olmaya devam edecektir.

1. Siparişlerin verilmesi, sözleşmenin düzenlenmesi

Müşteri siparişleri yazılı veya sözlü olarak verebilir ancak tüm siparişlerin yazılı olarak mageba tarafından onaylanması gerekmektedir. Sözleşme sadece mageba’nın resmi yazılı kabulüyle yürürlüğe girecektir. Mageba tarafından verilen her bir teklif, sadece müşterinin fiyat teklifi talebine bir yanıtsa bile değişikliğe tabi olacaktır. Sözleşme sadece mageba’nın sipariş teyidinin gönderilmesi veya geçerli sözleşmenin imzalanmış kopyasının gönderilmesiyle yürürlüğe girecektir.

2. Teslimat kapsamı

2.1 Sipariş teyidi teslimatın kapsam ve ifası için kati referansı oluşturmaktadır. Sipariş teyidinde belirtilmeyen herhangi bir iş için ilave fatura kesilecektir ve ayrıca müşterinin talebi üzerine belirlenen teslimat tarihinden önce tamamlanan herhangi bir iş nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir ilave masraf da müşteriden ayrıca talep edilecektir.

2.2 Müşteri siparişlerinin hazırlanmasında özel malzemelerin kullanılmasını talep ediyorsa, bu durum da siparişte belirtilmelidir. Aksi takdirde mageba siparişi hazırlarken normalde kullandığı malzemeleri kullanma yetkisine sahip olacaktır.

3. Teknik dokümanlar

3.1 Fiyat teklifiyle birlikte sunulan teknik veri, inşaat çizimi, plan, resimler, vs. açıkça bağlayıcı ve kesin olduğu belirtilmediği sürece sadece temsili sayılacaktır.

3.2 Tüm teknik belgeler mageba’ya ait olmaya devam edecek ve hiçbir şekilde kopyalanamayacak veya çoğaltılamayacak veya hiçbir koşul altında üçüncü taraflara ifşa edilemeyecek veya ürünler veya parçaların üretimi için kullanılamayacaktır. Bu gibi dokümanlar, mageba tarafından uygun biçimde işaretlenmiş olmaları kaydıyla, denetim ve bakım işleri için kullanılabilir.

3.3 Siparişle sonuçlanmayan tekliflerle ilgili teknik dokümanlar derhal mageba’ya iade edilecektir.

4. Tüzükler ve standartlar

Müşteri teklif için talebini sunduğu sırada, okunaklı bir formatta bu teklif için geçerli olan yerel hükümet tüzükleri, yasalar ve standartları yazılı olarak mageba’ya bildirmekle yükümlü olacaktır. Bu özellikle mageba tarafından tedarik edilecek mallarda bir adaptasyon veya değişiklik yapmasını gerektirecek tüzükler ve standartlar için geçerlidir. Bu gibi tüzüklerin ve standartların zamanında bildirilmemesi ve uygun biçimde belgelendirilmemesi durumunda, mageba tarafından temin edilen mallar ilgili İsviçre kanun ve tüzüklerine uygun oldukları sürece sözleşmeye de uygun olarak addedilecektir. Alternatif olarak mageba zamanında bahsedilmeyen veya belgelendirilmeyen standartları da dikkat alma ve müşteriden bu standartlara uygunluk sağlamak için ilave ücret talep etme hakkına da sahip olacaktır.

5. Fiyat

5.1 Taraflar arasında aksine bir anlaşma olmaması kaydıyla, belirtilen fiyatlar fabrikada teslim (EXW) fiyatlarıdır ve bu fiyatlara ambalaj dahil değildir; fiyatlar İsviçre Frank’ı cinsinden belirtilmiştir ve herhangi bir kesinti veya indirime tabi değildirler. Navlun, sigorta, transit ücretleri, ihracat verileri ve gerekli ilave sertifikalarla ilgili ortaya çıkacak tüm masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır. Müşteri ayrıca tüm vergiler, harçlar ve gümrük masrafları, vs’yi de ödemekle yükümlü olacaktır.

5.2 mageba, teklif tarihi ve sözleşme sonucunda ürün teslimatının yapılma tarih arasındaki sürede işçilik ücretleri veya malzeme fiyatlarında değişiklik olması (bu fiyat ayarlaması VSM – İsviçre Makine Üreticileri Kurumu’nun fiyat değişiklik formülüne göre hesaplanacaktır) veya teklifin döviz cinsinden olması durumunda döviz kurlarında değişiklik meydana gelmesi sebebiyle fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

5.3 Teslimat şartları sadece açıkça mageba tarafından kabul edildiği sürece bir teklifi kabulü üzerine geçerli sayılacaktır.

6. Ödeme şartları

6.1 Aksine bir anlaşma bulunmadığı sürece, tüm müşterilerin ödemeleri, herhangi bir çeşit kesinti, indirim, vergi veya diğer bir gider kesintisi olmadan, mageba’nın İsviçre’deki tescilli ofisine kabul edilen süre içerisinde yapılacaktır. Kısmi teslimat yapılması durumunda ödemeler de ayrı ayrı teslimat koşullarına göre yapılacaktır. Ödeme yükümlülüğü ödeme ancak mageba’nın etki alanına ulaştığında tamamlanmış sayılacaktır.

6.2 Ödeme tarihlerine, nakliyat, teslimat, kurulum, hizmete alım veya tedarik edilen ürünlerin kabulünde mageba’nın sorumlu olmadığı nedenlerden ötürü herhangi bir gecikme olması veya engel çıkması durumunda da uyulacaktır.

6.3 Müşteri, kendisi tarafından açılan veya sunulan ancak mageba tarafından kabul edilmeyen bir şikayet, kusura karşı talep veya karşı talep sebebiyle ödemeleri eksiltme, yapmama veya ödemelerde kesinti yapma yetkisine sahip olmayacaktır. Teslim edilen ürünün kullanımını imkansız hale getirmiyorsa, parçalarda eksiklikler bile olsa ödeme tam olarak yapılacaktır. Ayrıca ödemeler teslim edilen ürünün yeniden işlenmesi gerektiği kanıtlansa bile tam yapılacaktır.

6.4 Müşteri, ödemeyle ilgili kabul edilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, kendisine herhangi bir hatırlatma yapılmasına gerek kalmadan, müşterinin yasal ikamet adresinde geçerli olan faiz ortanı üzerinden ancak hiçbir koşul altında senelik %5’ten (yüzde beş) az olmamak kaydıyla, vade tarihinden başlamak üzere gecikme faizi ödeyecektir. Ancak gecikme faizinin ödenmesi müşterinin ödemeyle ilgili sahip olduğu sözleşmesel yükümlülükleri ortadan kaldırmayacaktır. Müşteri ayrıca ödemenin vade tarihi ve fiili olarak yapılacağı tarih arasında geçen dönemde kendi ülkesinde veya yurtdışında döviz kurlarında meydana gelecek herhangi bir düşüşten de sorumlu tutulacaktır. Aynı şekilde müşteri aynı dönemde meydana gelen ithalat veya ihracat masraf artışlarını da karşılamakla yükümlü olacaktır.

6.5 Müşterinin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda mageba müşterinin sipariş ettiği diğer ürünleri, müşteri tüm borcunu kesintisiz tamamen ödeyene kadar durdurma hakkına sahip olacaktır.

6.6 Ödemelerin gecikmesi veya müşterinin ödeme yapabileceğiyle ilgili şüphelerin ortaya çıkması durumunda mageba, henüz vadesi gelmemiş olsa bile iş anlaşmasından kaynaklanan tüm taleplerin derhal ödenmesini isteme ve ileri ödemelere bağlı olarak teslim edilecek, tüm malları teslim etme hakkına sahip olacaktır.

7. Mülkiyetin elinde bulundurulması

Mageba teslim edeceği mallarla ilgili olarak tam ödeme alana kadar tedarik ettiği tüm ürünlerin mülkiyetini elinde bulunduracaktır. Mageba (özellikle mülkiyetle ilgili olanlar olmak üzere) sicil veya tescil memurluklarına tek tarafı olarak gerekli kayıtları yaptırma hakkına sahip olacaktır. Müşteri mageba’nın mülkiyetinin korunması için gerekli önlemlerin alınmasından mageba’ya yardım etmekle yükümlüdür.

8. Teslimat yeri

Aksine yazılı olarak karar verilmediği sürece mageba teslimatları, münhasıran fabrikada teslim (EXW) biçiminde müşteriye veya müşterinin tayin ettiği üçüncü bir tarafa örneğin; mageba’nın fabrikasından veya lojistik merkezinden veya mageba’nın seçeceği diğer bir yerden gelip almak kaydıyla, yapacaktır.

9. Teslimat süresi

9.1 İthalat izinleri ve para havalesinin yapılmasıyla ilgili izinlerin alınması ve ödemelerin ve gerekli herhangi bir teminat veya garantinin alınması veya gerçekleştirilmesi ve müşteri tarafından gerekli tüm bilgilerin verilmesi ve tüm teknik hususlar üzerine anlaşmaya varılması ve mageba’nın çizimlerinin müşteri tarafından onaylanması kaydıyla, kabul edilen teslimat süresi sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanarak düzenlendiği tarihte başlayacaktır. Teslimat süresi tesiste üretim veya nakliye mageba’nın sorumluluğu altındayken, belirtilen teslimat süresinin tamamlanmasından önce tamamlandığında gözetilmiş sayılacaktır.

9.2
a) mageba’nın siparişi zamanında düzenlenmesi için gerekli olan bilgilerin mageba’ya ulaştırılmaması veya müşterinin daha önceden temin edilen bu bilgilerde değişiklik yapması ve teslimatta bu sebepten ötürü gecikme yaşanması,

b) mageba’da, müşteride veya üçüncü bir tarafta meydana gelen, mageba’nın önüne geçmesi mümkün olmayan engellerin ortaya çıkması. Bu gibi engellere örnekler; önemli operasyonel kısıtlama veya kargaşalar, kazalar, işyerinde karışıklık, gerekli ham maddelerin geç veya hatalı tedariki, bitmemiş veya bitmiş madde veya önemli iş parçalarının kullanılamaz durumda olması, resmi önlemler, doğal afetler, salgın hastalıklar seferberlik, savaş, isyanlar, vs. olabilir.

c) Müşteri kendisi tarafından yapılması gereken işleri geciktirir veya sözleşme uyarınca sahip olduğu yükümlülüklerini, özellikle ödeme koşullarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmez ise,
Teslimat için son tarih uygun biçimde uzatılabilecektir.

9.3 Geç teslimat için sözleşme uyarınca bir ceza ancak daha önce bu hususta yazılı bir anlaşma varsa verilebilecektir ve sadece bu gecikmenin mageba’nın kendisinin sebep olduğunu onaylar ve müşteri de bir kaybı olduğunu kanıtlanabilirse iddia edilebilir. Müşteriye bunun yerine geçen bir teslimat yapılarak yardım edildiyse sözleşme uyarınca gerekli cezanın ödenmesini talep edemez.

9.4 Ortaya çıkabilecek herhangi bir ceza azami olarak gecikmenin her bir tam haftası için % ¼’ü (yüzde bir bölü dört) geçmeyecektir ancak toplamda, teslimatın geciken bölümünün sözleşme fiyatı üzerinden %5’ini (yüzde beşi) geçmeyecektir. Teslimat sürelerinin beş aydan uzun olması durumunda, herhangi bir gecikmenin iki ilk haftası için sözleşmesel ceza talep edilemez.

9.5 Müşteri geç teslimatı öne sürerek, maktu veya diğer herhangi bir tazminat veya hasar talebinde bulunma veya sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip olmayacaktır.

10. Teslimatın Kabulünün Denetimi

10.1 Alışılagelmiş olduğu sürece, mageba’nın teslim edeceği ürünler imalat süresince denetlenebilecektir. Eğer müşteri daha fazla test veya denetim yapmak istiyorsa, bu gibi test ve denetimlerin yazılı olarak onaylanması gerekmektedir ve ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

10.2 Müşterinin tamamlanmış ürünü kabul denetiminden geçirilmesini talep etmesi durumunda, bu talep en geç sözleşmenin düzenlendiği tarihte yazılı olarak bildirilmelidir. Bu gibi denetim ve incelemelerin mageba’nın sorumlu olmadığı sebeplerden ötürü belirlenen zaman içerisinde tamamlanamaması durumunda, tedarik edilecek ürünler denetimin onayladığı özelliklere sahip addedilecektir.

10.3 Müşteri ürünleri teslim aldıktan sonra ürünleri hemen inceleyerek, ürünlerde herhangi bir sorun olması durumunda mageba’yı yazılı olarak 7 (yedi) gün içerisinde bilgilendirecektir. Müşteri bunu gerçekleştirmediği takdirde teslim edilen ürünler müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

10.4 Kabul prosedürü sırasında, teslimatın sözleşmesel spesifikasyonlara uymadığı tespit edilirse, müşteri mageba’ya derhal hatalarını düzeltme fırsatını tanıyacaktır.

10.5 Müşteri bunlar dışında hatalı teslimata dayanarak diğer herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır ve özellikle, hasar talebinde bulunamayacak veya sözleşmeyi feshedemeyecektir.

11. Ambalaj

Mageba ambalaj ile ilgili masraflar için müşteriye ayrıca fatura kesecek ve kendisine geri iade edilen ambalaj malzemelerini kabul etmeyecektir. Ancak, ambalaj malzemelerinin mageba’nın malı olduğu belirtilmiş ise, müşteri bu gibi ambalaj malzemelerini masrafları kendi tarafından ödenmek üzere, tedarik edilen ürünlerin sevk edildiği yere posta/navlun ile iade edecektir.

12. Hak ve Risklerin Devri

Teslimat CIF, FOB cinsinden yapılsa bile veya montaj dahil olsa bile, mallarla ilgili hak ve riskler EXW teslimat anında müşteriye geçecektir. Teslimatın mageba’nın sorumlu olmadığı sebeplerden ötürü gecikmesi veya yapılamaması durumunda ilgili ürünler, masraf ve riski müşteriye ait olmak üzere Mageba tarafından muhafaza edilecektir.

13. Müşterinin geç teslim alması

Müşteri malları belirtilenden geç teslim alırsa, mallar risk ve masrafları müşteriye ait olmak üzere sigortasız olarak saklanacaktır. mageba malları genel üçüncü taraf piyasa koşul ve şartlarında, masrafları müşteriye ait olmak üzere ve müşteri adına ve namına saklama yetki ve hakkına sahip olacaktır.

14. Nakliye ve sigorta

Nakliyeyi mageba’nın ayarlaması durumunda nakliye müşteri adına ve masrafları müşteri tarafından ödenmek üzere yapılacaktır. Bu durumda nakliyeci navlun masraflarını ve ortaya çıkan diğer tüm masraflarla ilgili faturayı (örneğin ithalat giderleri, vs.) müşteriye kesecektir veya nakliyecinin sadece mageba adına fatura kesebilmesi durumunda, mageba nakliye ve ilgili masraflar için müşteriye ayrı bir fatura keserek arz edecektir. Nakliyenin mageba tarafından bu şekilde ayarlanması teslimat şartlarını değiştirmeyecektir. Herhangi bir nakliye sigortasının düzenlenmesi sadece müşterinin sorumluluğu altında olacaktır.
Bina ürünleri için, işbu K&Ş’lara ilaveten ilgili bölge için uygun fiyat listesinde belirtilen özel teslimat koşulları geçerli olacaktır.

15. Kurulum

Mageba’nın tedarik edilen ürünlerin kurulumu veya kurulum sırasında gözetiminden sorumlu olması durumunda, kurulum sırasında da mageba’nın genel kurulum şartları geçerli olacak ve işbu K&Ş’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

16. İade edilen mallar

16.1 (mageba’nın tanımladığı) stok ürünler önceden yapılan bir ayarlamayla ve tamamen mükemmel bir konumda olmaları kaydıyla iade edilebilirler ve bu gibi bir durumda fatura fiyatının %25’i indirilerek bedelleri müşteriye iade edilecektir. Her durumda, müşteri tüm taşıma ve ambalaj masraflarını kendi karşılayacaktır.

16.2 Ismarlama üzerine yapılmış ürünler ve stoklanamayan kalemler hiçbir durumda iade edilemez. Ismarlama üzerine yapılmış ürünler her durumda, kabul edilen koşullar uyarınca üretimleri tamamlandığı andan itibaren, müşteriye henüz teslim edilmiş olmasalar bile müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır

17. Garanti

17. 1 mageba, müşterinin yazılı talebi üzerine, arızalı olan veya hatalı malzeme nedeniyle kullanamayacağı, yanlış detaylandırılan veya hatalı işçiliğe sahip olduğu kanıtlanan tüm parçaları kendi seçimine bağlı olarak değiştirecek veya onaracaktır.

17.2 mageba sadece bu gibi hatalı veya arızalı parçaların kendi atölyesinde yenileriyle değiştirilme veya onarılma masraflarını karşılayacaktır. Mageba’nın kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü bu hatalı parçaların kendi atölyesinde tamir edilememesi veya yenisiyle değiştirilememesi durumunda, ortaya çıkan ilave masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

17.3 Müşteri bunlar haricinde hatalı teslimat ile ilgili başka bir talepte bulunamayacak, özellikle de ortaya çıkan kayıplar için tazminat talebi sunma hakkına sahip olmayacaktır. Sözleşme’nin iptali de bu koşula dahildir.

17.4 Bina malzemeleri için garanti süresi 6 aydır.(Taşıyıcılar, genleşme derzleri ve genel çelik yapılar gibi) inşaat mühendisliği ürünleri için bu süre 24 aydır. Daha uzun garanti süreleri sadece taraflar arasında yazılı olarak kabul edildiği sürece geçerli olacaktır.

17.5 Malzeme içerikleri veya kullanımları sebebiyle erken aşınmaya tabi olan komponentlerle ilgili herhangi bir yükümlülük üstlenilmemektedir.

17.6 Garanti süresi teslimatın fabrikadan çıkması veya kurulum mageba’nın sorumlu olduğu durumlarda, kurulumun tamamlandığı tarihte başlayacaktır. Teslimat veya kurulumun mageba’nın kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü gecikmesi durumunda, garanti süresi teslimat hazırdır bildirisinden 12 ay sonra sona erecek ve diğer durumlarda bu bildiriden en geç 30 ay sonra sona erecektir.

17.7 Garanti süresi değiştirilen parçalar için, bina ürünlerinde 3 aylık bir süre ve diğer ürünler için fabrikadan sevk tarihinden başlamak üzere 12 aylık bir süre için devam edecektir.

17.8 Garantiye doğal aşınma, hatalı bakım, uygulama veya kullanım, işletim talimatlarına uyulmaması, aşırı yükleme, uygunsuz işletim malzemeleri, kimyasal veya elektrolitik etmenlere maruz kalınması, mageba dışındaki tarafların gerçekleştirdiği hatalı inşaat, kurulum veya geliştirme işler veya mageba’nın sorumlu olmadığı diğer sebeplerden dolayı ortaya çıkan hasar veya zararlar dahil değildir.

17.9 Müşteriler mageba’nın ilgili bakım ve onarım kılavuzları uyarınca ürünleri düzenli aralıklarla denetlemekle yükümlüdür. Müşteri meydana gelen herhangi bir hasardan 30 gün içerisinde mageba’yı yazılı olarak haberdar etmelidir. Bu gibi bir bilgilendirmenin yapılmadığı durumlarda ise, megaba’ya iletilmeyen arıza veya hasarlar garanti kapsamında sayılmayacaktır.

17.10 Müşteri mageba’ya herhangi bir bakım onarım işini gerçekleştirmesi için ücretsiz olarak ürüne sınırsız erişim hakkı tanıyacaktır. Bu yapı iskelesinin kurulması, yolların kapatılması, vs. gibi mageba’nın masraflarını ödemekle yükümlü olmayacağı çeşitli işler olabilir. Garanti müşterinin veya üçüncü tarafların mageba’nın iznin almadan teslim edilen mallarda herhangi bir değişiklik veya onarım yapması durumunda sona erecektir ayrıca, müşteri hasarın kapsamını sınırlandırmak için uygun önemleri almazsa ve mageba’nın hatasını telafi etmesine izin vermezse de garanti sona erecektir.

17.11 Üçüncü tarafların teslimatları bağlamında, mageba’nın garantisi sadece taşeronların üstlendiği yükümlülüklerle sınırlıdır ve mageba bu durumu müşteriye bildirecektir.

18. Yükümlülük

18.1 mageba yukarıdaki şartlar uyarınca garantiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt etmektedir. Müşteriye karşı mageba’nın sahip olduğu diğer tüm yükümlülükler yasal olarak izin verilen derecede hariç tutulmuştur.

18.2 mageba’nın teslimatı veya performansı sonucunda müşteri veya üçüncü tarafların zarar görmesi durumunda mageba sadece sorumluluk sigortasının kapsamı kadar tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

18.3 mageba yanlış bildirim, tasarım veya mühendislik faaliyetiyle ilgili talepler için sadece danışmanlık, tasarım veya mühendislik faaliyeti için faturalandırılan ücretlerin azami tutarıyla sınırlı olacaktır.

18.4 İndirim talebi veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya kısmi olarak yerine getirilmesi veya hasarla ve yasal çarelerle ilgili diğer herhangi bir taleple ilgili diğer herhangi bir teminat veya sorumluluk üstlenilmemektedir. Mageba hiçbir koşulda sonuçsal veya ikincil hasarlardan veya kar kaybından sorumlu tutulamayacaktır. Aynı şekilde herhangi bir biçimde kullanımın kısıtlanmasıyla ilgili kayıplar (örneğin sokakların geç açılması gibi) da garanti kapsamından hariç tutulmaktadır.

19. Veri işleme

Mageba, İsviçre veri koruma kanunları uyarınca iş ilişkileri çerçevesinde elde ettiği bilgileri işleme ve saklama hakkına sahip olacaktır.

20. İfa, yargılama yeri ve uygulanacak yasa

20.1 Aksine bir anlaşma olmadığı sürece işbu sözleşmenin kapsamına giren tüm hizmetler mageba’nın İsviçre’de bulunan tescilli merkezinde ifa edilecektir.

20.2 Tarafların yasal ilişkileri münhasıran, uluslararası özel hukuk kuralları ve 1980 tarihli Uluslararası Malların Satış Sözleşmeleri hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Viyana Konvansiyonu) hariç olmak üzere, İsviçre maddi hukuku tarafından yönetilecek ve bu kanunlarca uyarlanacaktır.

20.3 İşbu sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargılama yeri mageba’nın İsviçre’deki tescilli ofisidir (Bülach/Zürih). Ayrıca mageba yasal olarak hedeflenen yargılama alanlarında müşteriye karşı yasal eylem başlatma hakkına da sahip olacaktır.

21. Dil

21.1 Mageba’nın Genel Koşul ve Şartlarının İngilizcesi Almanca versiyonundan tercüme edilmiştir. Almanca ve İngilizce versiyonları arasında bir çelişki veya anlaşmazlık bulunması durumunda Almanca versiyon geçerli olacaktır.

GŞK versiyon 2015.02